Пратите нас

Image Alt

Правни оквир

  /  Правни оквир

Закони и други прописи (избор из базе прописа)

Закон о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020 – др. закони, 11/2021 – Аутентично тумачење, 67/2021 – др. закон, 67/2021; 76/2023-23)
Закон о науци и истраживањима („Службени гласник РС”, бр. 49/2019)
Закон о студентском организовању
Правилник о стицању истраживачких и научних звања
Правилник о категоризацији и рангирању научних часописа

Прописи Универзитета

https://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/univ-propisi.php

Акти Факултета

Статут

Статут Универзитета у Београду – Географског факултета (пречишћени текст бр. 327/2018; 138/2020; 765/2020; 481/2023)

Студије

Правилник о упису студената на први и други степен студија Универзитета у Београду – Географског факултета (18.04.2019. год.)
Правилник о студијама (бр. 170 од 10.02.2022. године)
Правилник о изради и одбрани завршног рада (бр. 1300 од 08.09.2022. године)
Правилник о докторским студијама на Универзитету у Београду – Географском факултету (20.04.2023. год.)
Правилник о изменама и допунама правилника о докторским студијама на Универзитету у Београду – Географском факултету
Правилник о докторским студијама (односи се на генерације уписане 2013/14, 2014/15, 2015/16)
Упутство за докторску дисертацију
Правилник о дипломским академским студијама
Правилник о дисциплинској одговорности студената
Правилник о мобилности и преношењу ЕСПБ
Правилник о студентским наградама
Правилник о вредновању ваннаставних активности студената
Правилник о раду студената ментора Универзитета у Београду Географског факултета
Одлука о утврђивању редовних услуга које обухвата накнада за школарину за једну школску годину за све врсте и нивое студија на Универзитету у Београду
Правилник о мерилима за утврђивање школарине за самофинансирајуће студенте факултета
Правилник о стручној пракси
Правилник о студентском вредновању педагошког рада наставника
Образац 1
Образац 2
Образац 3
Упутство

 

Наставници и сарадници

Правилник о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду

Правилник о минималним условима за стицање звања наставника
Правилник о условима, начину и поступку избора у звање и заснивања радног односа сарадника Географског факултета
Правилник о отвореној науци
Правилник о усавршавању наставника и сарадника
Правилник о студентском вредновању педагошког рада наставника
Образац 1
Образац 2
Образац 3
Упутство

Етика

Кодекс професионалне етике
Правилник о раду етичких комисија и Одбора за професионалну етику Универзитета у Београду
Правилник о спречавању и заштити од сексуалног узнемиравања

Квалитет

Правилник о обезбеђењу квалитета наставног процеса и вредновању студената
Правилник о обезбеђењу квалитета студијских програма
Програм развоја НИО
Програм развоја подмлатка
Правилник о самовредновању
Стандарди и поступци обезбеђења квалитета
Стандарди рада
ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ 2017-2020
Правилник о додели повеља, плакета и захвалница

Издавачка делатност

Правилник о издавачкој делатности (бр. 168 од 10.02.2022. године)
Правилник о уџбеницима и наставној литератури (бр. 169 од 10.02.2022. године)

Пословници о раду органа

Пословник о раду Савета Географског факултета
Пословник о раду Наставно-научног већа и Изборног већа
Пословник о раду Наставно-научног већа (престао да важи)
Пословник о раду Изборног већа (престао да важи)
Пословник о раду Већа докторских студија

Остали општи акти

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
Извештај o равномерној заступљености послова 2014. године
Листа конкурентских установа
Правилник о јавним набавкама бр.173/2024
Правилник о службеним путовањима и коришћењу службених возила
Листа категорија регистратурског материјала са роковима чувања
Правилник о безбедности и здрављу на раду
Правилник о организацији и систематизацији послова
План примене превентивних мера за спречавање ширења заразне болести COVID-19
University of Belgrade – Faculty of Geography: Gender Equality Plan 2022
Правилник о елементима за одређивање зарада
Правила спречавања и управљања сукобом интереса на Географском факултету
Правилник о раду билблиотеке