Пратите нас

Image Alt

Самовредновање

  /  Самовредновање

Универзитет у Београду – Географски  факултет редовно спроводи поступак самовредновања и оцењивања квалитета установе, акредитованих студијских програма, наставе и услова рада, као и анализе оцена и пролазности студената.

Мисија система управљања квалитетом Универзитета у Београду – Географског  факултета јесте обезбеђивање високих стан­дарда квалитета образовног, научно-истраживачког и стручног рада, ради стварања услова за укључивање Факултета у јединствени европски академски простор и давање доприноса развоју друштвене заједнице у условима опште трансформације друштва, као и обезбеђивање врхунског образовања студентима у области геонаука, подстичући њихову креативност, одговорност, истраживачки дух и тимски рад.

Визија система управљања квалитетом Универзитета у Београду – Географског  факултета огледа се у достизању највишег нивоа квалитета студијских програма, наставног процеса, научно-истраживачког и стручног рада, перманентно унапређење целокупне делатности и развијање културе квалитета. На тај начин Универзитет у Београду – Географски  факултет ће постати модерна високошколска и истраживачка установа у области геонаука, водећа на простору Југоисточне Европе, посвећена поштовању највиших стандарда у настави, науци и примењеним истраживањима, интегрисана и конкурентна у европском високообразовном простору, предводећи развој наше земље.

Поступак самовредновања на Универзитету у Београду – Географском факултету за период 2017-2020. година спроведен је у складу са Стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа, издатих од стране Националног тела за акредитацију Републике Србије. У поступку самовредновања процењена је испуњеност свих 15 стандарда за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа који су дати у Правилнику о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа и студијских програма (“Службени гласник РС”, број 13/2019), који је усвојио Национални савет за високо образовање Републике Србије.

Извештај о самовредновању показује спремност Универзитета у Београду – Географског факултета за сталним унапређивањем квалитета образовања и научно-истраживачког рада, која је утемељена у Стратегији обезбеђења квалитета Географског факултета Универзитета у Београду (бр. 1089/2 од 17.07.2008. године) и општим актима Факултета, тимском раду, разматрању оцена студената о појединим важним питањима, позитивном искуству европских и светских образовних институција са којима Универзитет у Београду – Географски  факултет сарађује, као и пословању, заснованом на одговорном раду, богатом знању и вишегодишњем искуству запослених наставника, сарадника и ненаставног особља.

Izvestaj-o-samovrednovanju-Geografskog-fakulteta-2017-2020-finalIzvestaj-o-samovrednovanju-Geografskog-fakulteta-2013-2017-final