Пратите нас

Image Alt

др Славољуб Јовановић

  /  др Славољуб Јовановић

др Славољуб Јовановић

др Славољуб Јовановић

Телефон: +381112637421

Консултације: [pdf]

email: slavoljub.jovanovic@gef.bg.ac.rs

Биографија

СЛАВОЉУБ ЈОВАНОВИЋ је магистарску тезу под називом: Утицај медија на процес самосталног стицања знања у настави географије, одбранио 2003. године, а докторску дисертацију под насловом: Развој и унапређење еколошког образовања кроз процес наставе географије 2010 године на Географском факул- тету у Београду из уже научне области Методика наставе географије. Као аутор и коаутор објавио је 2 универзитетска уџбеника и око 80 научних радова у мо- нографијама и домаћим и међународним часописима.   Учествовао је на преко 50 научних међународних и домаћих конференција. Шеф Катедре за методику и дидактику наставе географије био је од 2016. до 2022. године. Члан је Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета наставе Географског факултета Универ- зитета у Београду, од 2015. године. Био је потпредседник СГД-а и руководилац Наставног одсека за географију од 2016. до 2021. године. Председник је Коми- сије за полагање испита за лиценцу. Председник је Комисије на такмичењима из географије за ученике основне школе на републичком нивоу. Члан је Радне групе ЗУОВ-а на изради више наставних планова и програма. Аутор је и коор- динатор неколико акредитованих семинара за стручно усавршавање настав- ника. Био је рецензент тестова за Географију на завршном испиту у основном образовању и васпитању, ЗВКОВ, 2016. године. Био је аутор Збирке задатака из Географије за Завршни испит у основном образовању и васпитању за школску 2016/2017. годину, ЗВКОВ. Коаутор је уџбеника Географије за 5., 6. и 7. разред ос- новне школе у оквиру издавачке куће Герундијум. Ментор и члан комисије у три докторске дисертације, као и већег броја магистарских, мастер, специјалистич- ких и завршних радова из области наставе географије и еколошког образовања. Члан је Balkan Environmental Association (B.EN.A.).

Библиографија радова