Пратите нас

Image Alt

др Сања Павловић

  /  др Сања Павловић

др Сања Павловић

др Сања Павловић

Телефон:

Консултације: [pdf]

email: sanja.pavlovic@gef.bg.ac.rs

Биографија

САЊА ПАВЛОВИЋ је теме научно-истраживачких радова усмерила ка културном туризму, националној туристичкој географији, одрживом развоју туризма, руралном туризму. Емпиријски радови са математичко-статистичком методологијом, употпуњени су теоријском научном основом, са студијама случаја. Методолошки приступи прилагођени су не само тематикама, већ и конкретном простору, а резултати истраживања имају наглашену примењивост. Аутор је 85 радова, самостално или у коауторству, два уџбеника и једне монографије. Међу научним радовима су: 6 у међународним часописима, 4 у међународним часописима верификованих посебном одлуком, 3 у тематским зборницима међународног значаја, 25 у домаћим часописима, као и бројни радови са домаћих и конференција одржаних у иностранству. Учествовала је или још увек учествује у шест домаћих пројеката и два билатерална, у сарадњи са колегама запосленим на универзитетима у Словенији. Од школске 2012/2013. до 2017/2018. године била је шеф Катедре за туризмологију, а на истој позицији налази се од школске 2021/22. године. Члан је Комисије за лиценце за наставнике у средњим стручним школама и испитивач из теоријског дела стручног испита из предмета Туристички ресурси у оквиру стручног испита за туристичког водича. Рецензент је радова у међународној научној монографији, међународним и националним научним часописима, универзитетских уџбеника, монографија националног значаја, члан уређивачких одбора једног домаћег и једног страног часописа. Остварила је чланство у бројним Комисијама за одбрану завршних, мастер и магистарских радова, као и менторство и чланство у Комисијама за одбране докторских дисертација.

Библиографија радова

Списак завршних и мастер радова