Пратите нас

Image Alt

Демографски аспекти функционалне организације геопростора

  /  Демографски аспекти функционалне организације геопростора

Демографски аспекти функционалне организације геопростора

  • Врста и ниво студија: Мастер академске студије
  • Статус предмета: Изборни
  • Број ЕСПБ: 7
  • Семестар: 1
  • Број часова: 3+0

Циљ предмета

Циљ предмета је да укаже на улогу демографских појава и процеса функционалноj организaцији геопростора.

Исход предмета

Оспособљавање студената да на темељу релевантних теоријско-методолошких полазишта и њихове примене у пракси просторног и друштвеног планирања, демографску ситуацију и демографске процесе посматрају као детерминанте функционалне организације геопростора.

Садржај предмета

Предавања:

Теоријско-методолошка полазишта у истраживању улоге становништва у функционалној организацији простора-међународна и

домаћа искуства; Интегрални приступ у пручавању улоге становништва у функционалном организовању геопростора;

Везе између становништва и других детерминанти функционалне организације геопростора;

Становништво и природни елементи и фактори у функционалној организацији геопростопра;

Становништво – економска детерминанта просторно-функционалне организације;

Становништво – социјална детерминанта функционалне организације геопросторa;

Становништво – основа развоја и размештаја социјалногеографских и биосоцијалних функција;

Становништво – детерминанта развоја и размештаја функције рада у геопростору;

Становништво – детерминанта развоја и размештаја функције образовања.

Становништво – детерминанта развоја и размештаја функције одмора;

Становништво – елемент и фактор развоја функција снабдевања и комуникација.

Становништво и административно-територијална организација држава, регионалних и субрегионалних целина и асоцијација;

Становништво и инфраструктурни системи.

Становништво и организација јавних служби.

Литература

Pe­ri­šić, D. (1985). O pro­stor­nom pla­ni­ra­nju. Be­o­grad: In­sti­tut za ar­hi­tek­tu­ru i ur­ba­ni­zam Sr­bi­je

Симоновић, Ђ., Рибар, М. (1993). Уређење сеоских територија и насеља. Београд: Инжењеринг и пројектовање

Vresk, M. (1997).Uvod u ge­o­gra­fi­ju, raz­voj, struk­tu­ra i me­to­do­lo­gi­ja. Za­greb: Škol­ska knji­ga

Vresk, M. (2002). Raz­voj ur­ba­nih si­ste­ma u svi­je­tu. Za­greb: Škol­ska knji­ga

Vresk. M. (2002). Grad i ur­ba­ni­za­ci­ja. Za­greb: Škol­ska knji­ga