Пратите нас

Image Alt

др Иван Самарџић

  /  др Иван Самарџић

др Иван Самарџић

др Иван Самарџић

Телефон: +381112183537 -лок.114

Консултације: [pdf]

email: ivan.samardzic@gef.bg.ac.rs

Биографија

Иван Самарџић је рођен 18.02.1985. године у Београду

 • Доктор Геонаука – Универзитету у Београду Географски факултет;

Ужа научна област Геопросторне основе животне средине, студијски програм Геонауке – тема: Комунално-хигијенски проблеми јавних површина и мере заштите животне средине на територији градског насеља Београд

 • Дипломирани географ – мастер за област животне средине – Универзитет у Београду Географски факултет
 • Дипломирани географ заштите животне средине – Универзитет у Београду Географски факултет
 • Завршио Осму београдску гимназију

 

Управник Наставно-научне базе Блажево Универзитета у Београду Географског факултета

Члан Савета Универзитета у Београду Географског факултета

Члан редакције часописа Екогеа

Објавио 50 ауторских и коауторских научно-истраживачких радова и учествовао је на више научно-стручних конференција

Учествовао 187 пута као члан комисије приликом одбрана дипломских и завршних радова студената основних студија и на 48 одбрана мастер радова студената мастер академских студија

Учествовао на више еколошких кампова, фестивала и манифестација где је одржао укупно 15 предавања и реализује обавезне и факултативне ваннаставне активности и теренске наставе.

Члан Асоцијације просторних планера Србије

АНГАЖОВАЊЕ У НАСТАВИ

КОМУНАЛНА ХИГИЈЕНА

ЗАШТИТА И УРЕЂЕЊЕ ПРЕДЕЛА

ЕКОПОЛИТИКА

РИЗИЦИ И МОДЕЛОВАЊЕ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ

ИСО СТАНДАРДИ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ

МЕТОДЕ ИЗРАДЕ ПЛАНСКЕ И ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ

МЕТОДОЛОГИЈА ГЕОПРОСТОРНИХ ИСТРАЖИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ГИС (МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – НОВА АКРЕДИТАЦИЈА)

АНАЛИЗА ГЕОПРОСТОРА У ФИНКЦИЈА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Списак завршних и мастер радова

ПРОЈЕКТИ

 1. Модернизација и реконструкција мађарско-српске железничке пруге на територији Републике Србије, деоница Београд Центар – Стара Пазова, техничка подршка DB Engineering & Consalting GmbH (у оквиру техничке подршке и еколошки надзор градилишта), период реализације 2020-2021.
 2. Просторни план Републике Србије 2021-2035. године, члан радне групе Заштита и унапређење квалитета животне средине, Трећа фаза „Нацрт плана“, извршилац Универзитет у Београду Географски факултет, носилац израде Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, носилац посла испред групе обрађивача Институт за архитектуру и урбанизам Србије, обрађивачи: Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Универзитет у Београду Географски факултет, Универзитет у Београду Архитектонски факултет, Саобраћајни институт ЦИП д.о.о., ЈП Завод за урбанизам Војводине, GDI Solutions D.O.O., Београд 2021.
 3. Елаборат заштите животне средине за коридор планиране две линије метроа, наручилац ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд, извршилац Универзитет у Београду Географски факултет, Југословенски институт за урбанизам и становање Београд, Београд 2020.
 4. Главни пројекат реконструкције, модернизације и изградње двоколосечне пруге Београд-Стара Пазова-Нови Сад-Суботица-државна граница, деоница Стара Пазова-Нови Сад, наручилац посла RZD International, техничка подршка DB Engineering & Consalting GmbH (у оквиру техничке подршке и еколошки надзор градилишта), период реализације 2018-2021.
 5. Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за комплекс Новог гробља, градска општина Звездара, Агенција за консалтинг и пројектовање „Еко поинт“, Београд 2018.
 6. Реконструкција железничке пруге Ресник (излаз) – Ваљево (улаз) (km 0+425 – km 78+050, укупне дужине 77 625m, наручилац посла RZD International, техничка подршка DB Engineering & Consalting GmbH (у оквиру техничке подршке и еколошки надзор градилишта), 2017.
 7. Реконструкција железничких инфраструктурних објеката у Републици Србији, укупне дужине 112 228 m, у оквиру развоја Европског Транспортог Коридора X, деонице Винарци-Ђорђево, Врањска Бања-Ристовац, Бујановац-Букаревац, наручилац посла RZD International, техничка подршка DB Engineering & Consalting GmbH (у оквиру техничке подршке и еколошки надзор градилишта), период реализације 2016-2017.
 8. Стратегија развоја града Београда, стратешки циљеви, приоритети и мере одрживог развоја до 2021, члан тима радне групе 6 за стратешки циљ – одржив, отпоран и обновљив град (заштита и унапређење животне средине), Градска управа града Београда, Секретаријат за привреду, Центар за јавну и локалну управу – ПАЛГО, Београд 2017.
 9. Развојни програми ревитализације села Србије, Министарство науке, просвете и технолошког развоја, брoj пројекта 176008.
 10. Унапређење заштите ИБА Лабудово окно, Радионица Туризам и екотуризам Лабудовог окна, Друштво за заштиту и проучавање птица Србије, BirdLife International, 29.04.2017, Сребрно језеро.
 11. Зимска школа „Енергенти будућности“, регионални центар за таленте Београд II, Београд 2016.
 12. Мониторинг преговора са ЕУ у поглављу 27, Одељак о управљању отпадом у извештају о стању преговора са ЕУ у Поглављу 27, Фондација Хајнрих Бел регионална канцеларија, Београд, 2015.
 13. Радионица Допринос локалних самоуправа приступним преговорима Србије са ЕУ, Фондација Центар за демократију, 5-7.11.2015, Борско језеро.
 14. Рециклажа – стање и перспективе у Србији, Предавања на тему „Заштита животне средине“, пројекат Канцеларије за младе ГО Звездара, Београд 2014.
 15. Стратешки план развоја ГО Чукарица за период 2013-2020. године, члан тима Радне групе 3 у области унапређења животне средине, Центар за јавну и локалну управу – ПАЛГО, Београд 2013.
 16. Заштита животне средине, Пројекат Development Academy, Београд 2013.
 17. Радионице за децу основних школа са територије општине Сурчин, Пројекат у оквиру Прославе међународног дана реке Саве 2013, Јавно предузеће за туризам општине Сурчин, Сурчин 2013.
 18. Просторнoурбанистички план општине Никшић, Републички завод за урбанизам и пројектовање Подгорица, Црна Гора 2012.

БИБЛИОГРАФИЈА

 1. Novkovic I., Markovic G.B., Lukic Dj., Dragicevic S., Milosevic M., Djurdjic S., Samardzic I., Lezaic T., Tadic M. (2021). GIS Based Forest Fire Susceptibility Zonation with IoT Sensor Network Support, Case Study – Nature Park Golija, Serbia, Sensor 21 (19). DOI:10.3390/s21196520
 2. Anđelković G., Jovanović S., Manojlović S., Samardžić I., Živković Lj., Šabić D., Gatarić D., Džinović M. (2018). Extreme Precipitation Events in Serbia: Defining the Threshold Criteria for Emergency Preparedness, Atmosphere, Vol. 9, No. 5, 188. doi:10.3390/atmos9050188.
 3. Durlević U., Novković I., Lukić T., Valjarević A., Samardžić I., Krstić F., Batoćanin N., Mijatov M., Ćurić V. (2021). Multihazard susceptibility assessment: A case study–Municipality of Štrpce (Southern Serbia), Open Geosciences 2021; 13: 1414–1431, org/10.1515/geo-2020-0314
 4. Živanović Z, Tošić B., Nikolić T., Samardžić I., Dabović T., Jeftić M. (2021). Urban Shrinkage in Serbia: The Domination of Economic over Environmental Causes, Fresenius Environmental Bulletin,Volume 30, No. 12/2021, pages 13437-13452, Germany. ISSN 1018-4619
 5. Filipovic D., Samardzic I., Kopcic K. (2017). Environmental problems and land use od the three Islands̓ sites in Belgrade (Serbia), Fresenius Environmental Bulletin,Volume 26, No. 1a/2017, pages 898-905, Germany. ISSN 1018-4619
 6. Samardžić I. (2017). Occupation and land degradation due to mining works – example of the “Kolubara” mining basin, Collection of papers of the Faculty of Geography, University of Belgrade Faculty of Geography, Vol. LXV, No 1a, Belgrade, pp. 307-318
 7. Filipović D., Trbić G., Šećerov V., Samardžić I. (2016). The role of spatial planning in Serbia on adaptation to climate change, XXIV International Conference ECOLOGICAL TRUTH, Hotel Breza, Vrnjacka Banja, 12-15 June 2016, Serbia, University of Belgrade Technical Faculty Bor, Serbia, p. 675-681.
 8. Samardžić I., Kopčić K. (2014). Community Hygiene Problems and Protection Measures in the Area of Ada Huja (Belgrade, Serbia), Geographical Research and Cross-Border Cooperation Within the Lower Basin of the Daunube: abstract book, The third Romanian-Bulgarian-Hungarian-Serbian Conference, Srebrno jezero (Veliko Gradište) – Serbia, 18-21. September 2014, Serbia, University of Belgrade, Faculty of Geography, University of Novi Sad, Faculty of Sciences, Department of Geography, Tourism and Hotel Management, 101.
 9. Михајловић Б., Михајловић Љ., Самарџић И. (2015). Земљиште, шуме и шумски екосистеми, Научна монографија, Развојни потенцијали и ограничења ревитализације руралног простора Централне Србије, Универзитет у Београду Географски факултет, Београд, стр.105-131.
 10. Filipović D., Samardžić I. (2016). Tehnogeni izvori zagađenja – Ekološki problemi >>braunfild<< lokacija na teritoriji opštine Zvezdara (Beograd), ECOLOGICA, Naučno-stručno Društvo za zaštitu životne sredine „ECOLOGICA“, Beograd, Vol. 23, No 84, UDC:504.075 (497.11-20), str.804-808. ISSN 0354-3285.
 11. Самарџић И. (2015). Комунално-хигијенски проблеми и мере заштите животне средине на простору споменика природе „Звездарска шума“, Гласник Српског географског друштва, свеска XCV-бр. 4, Београд, стр.159-172.
 12. Самарџић И. (2014). Ограничења развоја планских и алтернативних облика туризма на простору Парка природе и туристичке регије „Стара планина“, Гласник Српског географског друштва, свеска XCIV-бр. 2, Београд, стр.15-30.
 13. Samardžić I., Anđelković G., Novković I., Durlević U. (2021). Izostanak planske dokumentacije kao faktor komunalno-higijenskih problema na levoj obali Dunava u gradskom naselju Beograd, Jedanaesti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem – Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine, Zbornik radova, Vršac 28-30. oktobar 2021, Asocijacija prostornih planera Srbije, Univerzitet u Beogradu Geografski fakultet, Beograd, str.235-241.
 14. Samardžić I., Filipović D., Anđelković G., Novković I., (2021). Rooftop and vertical greenery – the improvement concept of community hygiene conditions in the cities of Serbia, Innovative approach and perspectives of the applied Geography, The 5th Serbian congress of Geographers, Collection of paper, University of Novi Sad Faculty of Sciences, Department of Geography, Tourism and Hotel management, Novi Sad, Serbia, September 9-11, 2021, pp. 96-102.
 15. Samardžić I., Filipović D., Anđelković G. (2020). Komunalno-higijenski problemi priobalja reke Save na teritoriji gradskog naselja Beograd (Srbija), Osmi naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem-Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja – prostorne integracije, Zbornik radova, Beograd, novembar 2020, Asocijacija prostornih planera Srbije, Univerzitet u Beogradu Geografski fakultet, Beograd, str.419-426.
 16. Samardžić I., Filipović D., Anđelković G., Novković I., Milanović M., Nekić N. (2019). Problemi upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima na teritoriji gradskog naselja Beograd, Deseti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem – Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine, Zbornik radova, Palić-Subotica 9-11. maj 2019, Asocijacija prostornih planera Srbije, Univerzitet u Beogradu Geografski fakultet, Beograd, str.203-210.
 17. Samardžić I., Filipović D., Anđelković G., Ozmo P. (2018). Upravljanje opasnim otpadom kao faktor unapređenja komunalno-higijenskih uslova u opštini Rakovica, Beograd, Sedmi naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem – Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja, Zbornik radova, Trebinje, Bosna i Hercegovina, 18-20. april 2018, Asocijacija prostornih planera Srbije, Univerzitet u Beogradu Geografski fakultet, Grad Trebinje, Trebinje, str.269-274.
 18. Samardžić I. (2013). Komunalno-higijenski problemi upravljanja čvrstim otpadom u planinskim turističkim centrima Srbije – stanje i perspektive, Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem – Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine, Zbornik radova, knjiga I, Palić-Subotica 4-6. april 2013, Asocijacija prostornih planera Srbije, Univerzitet u Beogradu Geografski fakultet, Beograd, str.361-368.