Пратите нас

Image Alt

др Ивана Царевић

  /  др Ивана Царевић

др Ивана Царевић

др Ивана Царевић

Телефон: +381112637421

Консултације: [pdf]

email: ivana.carevic@gef.bg.ac.rs

Биографија

Др Ивана Царевић је рођена 12. новембра 1976. године у Београду, где је завршила основну и средњу геолошку школу. Године 1995. је уписала Рударско–геолошки факултет Универзитета у Београду, смер Регионална геологија. Дипломирала је 2000. године са просечном оценом 9,30 и оценом на дипломском испиту 10. На основу високих академских резултата била је стипендиста Краљевске норвешке амбасаде у Београду током 2000. године.

Последипломске студије из научне области Стратиграфија уписала је 2000. године на Рударско–Геолошком факултету и исте завршила са просечном оценом 9,70. Магистарску тезу под насловом “Геолошка грађа терена између Голупца и Турије” одбранила је  2006. године под менторством проф. др Драгомана Рабреновића и тиме стекла академско звање магистар техничких наука у области геологије – стратиграфија.

Докторску дисертацију под насловом “Геологија западног кречњачког појаса источне Србије између Дунава и Млаве” под менторством проф. др Драгомана Рабреновића одбранила је 2011. године на Рударско-Геолошком факултету Универзитета у Београду. У научно звање доктора техничких наука у области геологије промовисанa је 29. септембра 2011. године.

 

АКТИВНОСТ У НАСТАВИ

Током 2001/2002. године запослена је на Географском факултету у звању истраживача приправника са ангажовањем преко Републичког завода за тржиште рада. Од 1. децембра 2002. године обавља послове у звању асистента приправника. У периоду од 2002–2008. године изводила је наставу на Биолошком факултету Универзитета у Београду на смеру Екологија и заштита животне средине из предмета Геологија са минералним ресурсима, а током 2003/2004. је била ангажована у извођењу наставе на Природно–математичком факултету Универзитета у Нишу. 14. маја 2007. године изабрана је у звање асистента на Географском факултету. У звање доцента на Географском факултету Универзитета у Београду изабрана је маја 2012. године, у звање ванредног професора маја 2017. године, а у звање редовног професора децембра 2021. године.

Области научног рада: Биостратиграфија јуре и креде, депозиционе средине, палеоекологија, геологија животне средине.

 

Награде и признања

Добитник је Награде „Јован Жујовић“ 2016. године од стране Универзитета у Београду Рударско-геолошког факултета за значајни научни допринос из области Регионалне геологије.

Чланство у иностраним и домаћим асоцијацијама

Српско географско друштво

Асоцијација просторних планера Србије

Списак завршних и мастер радова

Уџбеници

Gerzina N., Carević I. 2019. Opšta geologija. Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet, 389 str.

Монографије

 1. Царевић И., Сибиновић М. 2015: Знаменити објекти геонаслеђа општине Књажевац у функцији развоја геотуризма. Едиција Књажевачким крајем, књ. 3. Народна библиотека „Његош“, Књажевац; Српско географско друштво, Београд. Службени гласник, Београд, 130 стр.
 2. Царевић И. 2009: Геологија голубачких планина. Библиотека Академија, Задужбина Андрејевић, Београд, 97 стр.

Поглавља у научним монографијама

 1. Царевић И. 2015: Допринос Јована Жујовића познавању геолошке грађе шире околине општине Књажевац. У: Стојадиновић В. (Ур.): Едиција Записи о завичају. О књажевачком крају у научним радовима Јована Жујовића, књ. 10, 49-60. Народна библиотека Његош, Књажевац.
 2. Manojlović P., Mustafić S., Carević I., Luković J., Milošević M. 2014: Transport of Dissolved Load and Suspended Load in the Mlava River Basin (Eastern Serbia). In: Zlatić M. & Kostadinov S. (Eds.): Challenges: Sustainable Land Management – Climate Change Advances in GeoEcology 43, 82-98. Catena Verlag GMBH GeoScience Publisher, Reiskirchen, Germany.
 3. Царевић И. 2013: Геолошке карактеристике општине Књажевац. У: Стојадиновић В. (Ур.): Едиција Записи о завичају. „Стара планина“ Лује Адамовића, књ. 7, 62-72. Народна библиотека Његош, Књажевац.

Радови у научним часописима

 1. Manojlović, S., Sibinović, M., Srejić, T., Novković, I., Milošević, M.V., Gatarić, D., Carević, I., Batoćanin, N. 2022: Factors Controlling the Change of Soil Erosion Intensity in Mountain Watersheds in Serbia. Frontiers in Environmental Science,10:888901. doi: 10.3389/fenvs.2022.888901
 2. Carević, I., Sibinović, M., Manojlović, S., Batoćanin, N, Petrović, A.S., Srejić, T. 2021: Geological Approach for Landfill Site Selection: A Case Study of Vršac Municipality, Serbia. Sustainability, 13 (14), 7810.
 3. Petrović S.A., Nikolić D., Trnavac Bogdanović, D., Carević, I. 2020: Assessment of karst geomorphosites on Kučaj and Beljanica Mountains as a resource for the development of karst-based geopark. Acta Carsologica, 49 (2-3), 179-190.
 4. Taherpour-Khalil-Abad M., Taheri J., Majidifard M.R., Hassanzadeh Z., Carević I. 2019. Bispiraloconulus serbicus Schlagintweit, Bucur & Sudar, 2019 (arborescent benthic foraminifer) and Torremiroella hispanica Brun & Canérot, 1979 from the late Barremian of Kopet-Dagh Sedimentary Basin (NE Iran) and their palaeobiogeographic revisions. Geološki anali Balkanskoga poluostrva, 80 (2), 39-51.
 5. Rostami L., Vaziri S.H., Jahani D., Solgi A., Taherpour-Khalil-Abad M., Carević, I., Yahyaei, A. 2019. Neocomian Fahliyan formation carbonates in the oil well X2 (Dorood oil field, Persian Gulf): Biostratigraphic data from benthic foraminifera and algae. Iranian Journal of Earth Sciences, 11 (3), pp.173-182.
 6. Carević, I., Taherpour-Khalil-Abad, M., Mirković, M., Jovanović, V., Mojtahedin, E., Vušković, D. 2018: Calpionellid biostratigraphy and microfacies of the Upper Tithonian pelagic carbonates in northeastern Serbia (Carpatho-Balkanides). Geologica Carpathica, 69 (3), 301-311.
 7. Manojlović, S., Antić, M., Šantić, D., Sibinović, M., Carević, I. & Srejić, T. 2018: Anthropogenic Impact on Erosion Intensity: Case Study of Rural Areas of Pirot and Dimitrovgrad Municipalities, Serbia. Sustainability, 10 (3), 826.
 8. Rostami L., Vaziri S.H., Jahani D., Solgi A., Taherpour-Khalil-Abad M., Carević I., Yahyaei A. 2018. Benthic foraminiferal and calcareous algal biostratigraphy of the Fahliyan Formation in oil well X1, Dorood Oilfield, Persian Gulf. Geopersia, 8 (2), 319-329.
 9. Jovanović V., Carević I. 2016: Geological building materials as a factor with potential for development of the Šumadija District. Collection of Papers – Faculty of Geography at the University of Belgrade, 64, 517-542.
 10. Petrović, S.A. & Carević, I. 2015: Geological influence on the formation of Samar natural bridge and collapse valley of Ravna River from the NE Kučaj Mountains (Carpatho-Balkanides, eastern Serbia), Acta Carsologica, 44 (1), 37-46.
 11. Vušković D., Carević I., Jovanović V., Biočanin N. 2014: Analysis of ground water quality in terms of geological setting in the territory of the Mesić village for the purpose of bottling (municipality of Vršac). Bulletin of the Serbian Geographical Society, 94 (4), 91-108.
 12. Carević, I., Taherpour Khalil Abad, M., Ljubović-Obradović, D., Vaziri, S.H., Mirković, M., Aryaei, A.A., Stejić, P., Ashouri, A.R. 2013: Comparisons between the Urgonian platform carbonates from eastern Serbia (Carpatho-Balkanides) and northeast Iran (Kopet-Dagh Basin): Depositional facies, microfacies, biostratigraphy, palaeoenvironments and palaeoecology, Cretaceous Research, 40, 110-130.
 13. Dragićević S., Carević I., Kostadinov S., Novković I., Abolmasov B., Milojković B., Simić D. 2012: Landslide susceptibility zonation in the Kolubara River Basin (western Serbia) – analisys of input data. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 7 (2), 37-47.
 14. Rami M., Reza Vaziri M., Taherpour Khalil Abad M., Abolfazl Hosseini S., Carević I., Allameh M., 2012: Microbiostratigraphy of the Lower Cretaceous strata from the Bararig mountain, SE Iran. Revista Mexicana de Ciencias Geológicas, 29 (1), 63-75.
 15. Jovanović V., Carević I., Vušković D., Taherpour Khalil Abad M. 2012: Review and protection possibilities of some trans-border (East Serbia-West Bulgaria) stratigraphic/palaeontological geosites. Bulletin of the Serbian Geographical Society, 92 (1), 171-179.
 16. Carević I., Radulović B., Ljubović-Obradović D., Rabrenović D., Jovanović V. 2011: First record of the Middle Jurassic macrofauna from the Brnjica (NE Serbia): stratigraphy, palaeoecology and correlation with adjacent regions. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen,260 (3), 365-379.
 17. Dragićević S., Novković I., Carević I., Živković N., Tošić R. 2011: Geohazard Assesment in the Eastern Serbia. Forum Geographic, 10 (1), 10-19.
 18. Ljubović-Obradović D., Carević I., Mirković M., Protić N. 2011: Upper Cretaceous volcanoclastic-sedimentary formations in the Timok Eruptive Area (eastern Serbia): new biostratigraphic data from planktonic foraminifera. Geologica Carpathica, 62 (5), 435-446.
 19. Царевић И., Љубовић-Обрадовић Д., Божиновић М., Јовановић В. 2010: Ургонски кречњаци горњег барема и доњег апта Ракове баре (Карпато-балканиди, СИ Србија) – Анализа и поређење са суседним областима. Гласник српског географског друштва, 90 (1), 1-10.
 20. Царевић И., Јовановић В. 2009: Стратиграфско тектонске карактеристике мачванског басена. Гласник српског географског друштва, 89 (4), 121-130.
 21. Царевић И., Милинчић М., Јовановић В. 2009: Прилог познавању геологије Доње александровачке Жупе. Гласник српског географског друштва, 89 (3), 135-142.
 22. Царевић И., Јовановић В. 2007: Палеоеколошки приказ средине таложења у кучајском и сувопланинском басену. Зборник радова Географског факултета, 15, 23-28.
 23. Царевић И., Јовановић В. 2007: Титон-беријаски слојеви дединског потока код Голупца. Гласник српског географског друштва, 87 (2), 63-66.
 24. Царевић И., Јовановић В. 2006: Неогене наслаге голубачких планина. Зборник радова Географског факултета, 14, 19-24.

Радови у зборницима радова са међународних и националних конгреса и скупова

 1. Batoćanin N., Carević I., Manojlović S. 2022: O kontinentalnim karbonatima: bigar vs. travertin. 18. Kongres geologa Srbije “Geologija rešava probleme”, p. 46, Divčibare, 01-04 jun 2022.
 2. Manojlović S., Srejić T., Sibinović M., Carević I., Batoćanin N. 2022: Ruralna deagrarizacija kao faktor promene intenziteta erozije zemljišta. U: Šećerov V., Đorđević D.S.., Radosavljević D., Jeftić M.R. (Ur.): Deveti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem: Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja. Asocijacija prostornih planera Srbije. Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet, uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Opštine Veliko Gradište, 263-270.
 3. Manojlović S., Srejić T., Sibinović M., Carević I., Batoćanin N. 2021: Prilog proučavanju dinamike transporta suspendovanog nanosa kao posledice promena u životnoj sredini. U: Filipović D., Šećerov V., Đorđević D.S. (Ur.): jedanaesti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem: Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine. Asocijacija prostornih planera Srbije. Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Grada Vršca, 387-393.
 4. Carević I., Batoćanin N., Manojlović S., Sibinović M., Srejić T. 2021: Značaj geoloških resursa i uticaj njihove eksploatacije na životnu sredinu. U: Filipović D., Šećerov V., Đorđević D.S. (Ur.): jedanaesti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem: Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine. Asocijacija prostornih planera Srbije. Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Grada Vršca, 219-224.
 5. Carević I., Sibinović M., Manojlović S., Batoćanin N. 2019: Spomenik prirode „Tupižnička ledenica“: Status i značaj u prostornom planiranju opštine Knjaževac. U: Filipović D., Šećerov V., Lukić B., Radosavljević U., Marić M. (Ur.): deseti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem: Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine. Asocijacija prostornih planera Srbije. Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva zaštite životne sredine, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Grada Subotica i Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, 297-302.
 6. Batoćanin N., Carević I., Gajić, V. 2019: Mineraloške i petrološke karakteristike bigrene akumulacije „Beli Izvorac“ kod Majdanpeka (istočna Srbija). U: Skopljak F., Milošević A., Babajić E., Filipović A. (Ur.): II Kongres geologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem. Udruženje geologa u Bosni i Hercegovini, knjiga 6, 32-41.
 7. Царевић И. 2019: Пленарно предавање: Евалуација ургонских стратиграфских објеката геонаслеђа општине Књажевац применом ГАМ методе (The Geosite Assessment Method). У: Сибиновић М., Стојадиновић В., Поповић Николић Д. (Ур.): Књажевачки крај – потенцијали, стање и перспективе развоја, зборник радова научне конференције, 19-20. април 2019, Књажевац. Народна библиотека „Његош“, Књажевац, Српско географско друштво, Београд, 95-111.
 8. Jovanović V., Carević I. 2018: Uticaj specifičnosti prirodnih uslova i resursa na ruralni razvoj. U: Filipović D., Šantić D., Marić M. (Ur.): Sedmi naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem: Geneze i perspektive prostornog razvoja. Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja. Asocijacija prostornih planera Srbije. Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet, grad Trebinje u saradnji sa Prirodno-matematičkim fakultetom Univerziteta u Banjoj Luci, Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, 173-177.
 9. Glavaš-Trbić B., Mirković, M., Carević, I. 2018: Kampanski olistoliti sukcesije Gučeva (severozapadna Srbija): biostratigrafske i sedimentološke karakteristike. U: Ganić M., Cvetkov V., Vulić P., Đurić U. (Ur.): 17. Kongres geologa Srbije: Zbornik apstrakata (Nacionalni kongres s međunarodnim učešćem). Srpsko geološko društvo, 128-132.
 10. Rogan, S.S., Petrović, V., Carević, I., Sentić, M. 2018. Ecological aspect of the geothermal potentials of NE Serbia. 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, Sofia, Bulgaria 2-8. July 2018, vol. 18, book No. 5.1, pp. 297-304.
 11. Rogan, S.S., Gordanić, V.B., Carević, I., Sentić, M. 2018. Geochemical map 1:1.000.000 of western and southern part of Serbia with the ecological status. 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, Sofia, Bulgaria 2-8. July 2018, vol. 18, book No. 5.1, pp. 431-438.
 12. Carević, I., Taherpour Khalil Abad M., Mirković M., Jovanović V., Mojtahedin E. 2017. Comparisons between the Upper Jurassic-Lower Cretaceous carbonate successions from northeast Serbia (Carpatho-Balkanides) and northwest Iran. Proceeding of the 1st International Congress on Jurassic of Iran and neighbouring countries, Ministry of Industries and Mines, Geological Survey of Iran, North East Territory (GSINET), Mashhad, Iran 4-5 Oct., 2017, pp. 432-438.
 13. Jovanović V., Carević I. 2017: Geološki resursi u regionalnim prostornim planovima na primeru podunavskog i braničevskog upravnog okruga. U: Filipović D., Šećerov V., Dragićević S., Radosavljević Z. (Ur.): Deveti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem: Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine. Asocijacija prostornih planera Srbije. Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Pokrajinskog sekreterijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, 337-341. Palić 11-13.05.2017.
 14. Carević I., Sibinović M., Jovanović V., Stojadinović V. 2017: Objekti rudarskog nasleđa kao perspektiva za razvoj industrijskog turizma: Primeri revitalizacije rudarskih objekata u susednim zemljama u regionu. U: Filipović D., Šećerov V., Dragićević S., Radosavljević Z. (Ur.): Deveti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem: Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine. Asocijacija prostornih planera Srbije. Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Pokrajinskog sekreterijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, 297-303. Palić 11-13.05.2017.
 15. Vušković D., Carević I., Jovanović V., Biočanin N. 2016: Geološki uslovi formiranja i zaštita podzemnih voda na izvorištu Pavliš za potrebe vodosnabdevanja Vršca. U: Filipović D., Šećerov V., Radosavljević Z. (Ur.): Šesti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem: U susret evropskim integracijama. Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja. Asocijacija prostornih planera Srbije. Univerzitet u Beogradu Geografski fakultet, 429-434. Vršac 02-04.06.2016.
 16. Јовановић В., Лукић Б., Царевић И. 2016: Природни услови и ресурси као фактор развоја руралних подручја. У: Стевановић, Ђ (издавач): XXII Међународни научни скуп Власински сусрети 2016. Узроци и последице друштвних промена у руралном простору. Шта да се ради на локалном и државном нивоу? Зборник резимеа реферата. Завод за проучавање села, стр.55. Власотинце, 29. и 30. септембар 2016. године.
 17. Jovanović V., Carević I., Vušković D. 2015: Pristupi u tretmanu prirodnih uslova u prostornom i urbanističkom planiranju. U: Filipović D., Šećerov V., Radosavljević Z. (Ur.): Osmi naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem: Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine. Asocijacija prostornih planera Srbije. Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet u saradnji sa AMBERO Consulting Gesellschaft i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, 437-440, Beograd, april 2015. Palić 16-18.04.2015.
 18. Драгићевић С., Царевић И., Анђелковић Г., Луковић Ј., Манојловић П., Петровић А., Живковић Н. 2014: Примена физичко-географских истраживања у Србији. У: Грчић М., Филиповић Д., Драгићевић С. (Ур.): Научни скуп са међународним учешћем „Географско образовање, наука и пракса: развој, стање и перспективе“. Универзитет у Београду – Географски факултет, 89-94, Београд. Скуп је одржан у Ивањици 05-07. 12. 2013.
 19. Јовановић В., Царевић И., Вушковић Д. 2014: Утицај локалне самоуправе на управљање земљиштем намењеном истраживању и експлоатацији геолошких ресурса. У: Лукић Б., Радосављевић З., Ђорђевић А., Маричић М. (Ур.): Пети научно-стручни скуп са међународним учешћем: Управљање земљиштем. Локална самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља. Асоцијација просторних планера Србије. Универзитет у Београду – Географски факултет, Републичка агенција за просторно планирање, 175-180. Златибор 03-05.04.2014.
 20. Petrović A., Carević I. 2014: Formation and geology of the collapse valley of Ravna River and Samar natural bridge (eastern Serbia) (extended abstract). The Third Romanian-Bulgarian-Hungarian-Serbian Conference, Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube: abstract book, p. 48, Srebrno jezero (Veliko Gradište), 18-21. 09. 2014.
 21. Вушковић Д., Царевић И., Јовановић В. 2013. Концепт пречишћавања, третман и управљање комуналним отпадним водама града Вршца. У: Милинчић М., Филиповић Д., Шећеров В., Марић М. (Ур.): Седми научно-стручни скуп са међународним учешћем „Планска и нормативна заштита простора и животне средине“. Асоцијација просторних планера Србије, Универзитет у Београду – Географски факултет, књ. 2, 595-600, Београд.
 22. Јовановић В., Царевић И., Вушковић Д. 2013. Статус геолошких ресурса у просторним плановима заштићених подручја. У: Милинчић М., Филиповић Д., Шећеров В., Марић М. (Ур.): Седми научно-стручни скуп са међународним учешћем „Планска и нормативна заштита простора и животне средине“. Асоцијација просторних планера Србије, Универзитет у Београду – Географски факултет, књ. 2, 71-76, Београд.
 23. Вушковић Д., Царевић И., Јовановић В. 2013. Концепт пречишћавања, третман и управљање комуналним отпадним водама града Вршца. У: Милинчић М., Филиповић Д., Шећеров В., Марић М. (Ур.): Седми научно-стручни скуп са међународним учешћем „Планска и нормативна заштита простора и животне средине“. Асоцијација просторних планера Србије, Универзитет у Београду – Географски факултет, књ. 2, 595-600, Београд.
 24. Taherpour Khalil Abad, M., Vaziri, H., Aryaei, A.A., Ashouri, A., Carević, I. 2012. Barremian-Early Aptian  Urgonian facies from the Kopet-Dagh basin: comparison with the coeval basins in Alps and Jura Mountains in Europe. Proceeding of the 1st Professional Congress of Sedimentology and Stratigraphy of Iran, Islamic Azad University, Mashhad Branch, 1-2 March 2012, pp. 212-216.
 25. Вушковић Д., Царевић И., Јовановић В. 2012. Могућности коришћења природних вода за водоснабдевање града Вршца. У: Шећеров В., Радосављевић З., Ђорђевић А., Марић М. (Ур.): Локална самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља. Асоцијација просторних планера Србије, Универзитет у Београду Географски факултет, Републичка агенција за просторно планирање, 571-575, Београд.
 26. Јовановић В., Царевић И., Вушковић Д. 2012. Утицај специфичности природних услова на могућност коришћења природних ресурса у градским општинама. У: Шећеров В., Радосављевић З., Ђорђевић А., Марић М. (Ур.): Локална самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља. Асоцијација просторних планера Србије, Универзитет у Београду Географски факултет, Републичка агенција за просторно планирање, 481-484, Београд.
 27. Carević I., Ljubović-Obradović D., Božinović M., Jovanović V. 2010: New Data on the Age of the Limestones at Rakova Bara Stream Near Turija (NE Serbia) (extended abstract). Proceedings of the 15th Congress of Geologists of Serbia with International Participation, p. 150, Belgrade.
 28. Јовановић В., Злоколица-Мандић М., Царевић И. 2010: Термалне воде као могући фактор развоја пчињског округа.У: Шећеров В., Лукић Б., Радосављевић З., Марић М. (Ур.): Локална самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља. Универзитет у Београду, Географски факултет, Асоцијација просторних планера Србије, 291-299.
 29. Јовановић В., Царевић И. 2009: Клизишта настанак и заштита. Научни скуп ”Еколошка истина”, Кладово, 300-303.
 30. Милинчић М., Царевић И., Јовановић Љ. 2009: Регионална сарадња и њен значај у превенцији ванредних ситуација у домену водних ресурса. Међународни научни скуп “Ванредне ситуације”, Београд, 307-318.
 31. Јовановић В., Царевић И. 2009: Тумачење ендогених процеса принципима тектонике плоча. Географско друштво Републике Српске, Бања Лука, 255-259.
 32. Царевић И., Јовановић В., Живановић З. 2009: Кречњаци ургонске фације елемент геонаслеђа Љига. Научни скуп “Планска и нормативна заштита простора и животне средине”, Палић, 147-152.
 33. Јовановић В., Срећковић-Батоћанин Д., Царевић И. 2006: Геотектонска реонизација Србије. Први конгрес српских географа, Сокобања, св. 1, 177-184.
 34. Јовановић В., Царевић И. 2006: Минералне сировине као могући фацтор развоја сеоских подручја.12 међународни научни скуп “Обнова и развој сеоских заједница на маргиналним подручјима”, Власотинце, 151-155.
 35. Јовановић В., Иветић М., Лазаревић И. 2003: Прилог анализи односа просторног планирања и геолошких ресурса на примеру београдског региона. Научни скуп “Београд и његов регион”, Обреновац, 177-182.
 36. Јовановић В., Лазаревић И. 2001: О заштити геолошких споменика. Научни скупПланска и нормативна заштита простора и животне средине”, Палић, 237-239.