Пратите нас

Image Alt

Репродукција и старење становништва

  /  Репродукција и старење становништва

Репродукција и старење становништва

  • Врста и ниво студија: Мастер академске студије
  • Наставник
  • Статус предмета: Обавезан
  • Број ЕСПБ: 7
  • Семестар: 1
  • Број часова: 3+0

Циљ предмета

Анализа теоријских ставова, методолошких решења и истраживачких техника репродукције становништва. Последице различитих репродуктивних модела. Сагледавање актуелних проблема демографског старења. Комплексно исказивање међуусловљености старења становништва. и осталих демографских процеса.

Исход предмета

Развијање критичког, креативног и системског начина размишљања. Стицање апликативних сазнања неопходних за уочавање проблема, пројектовање истраживања.

Садржај предмета

Предавања:

Различити  контексти проучавања репродукције становништва. Традиционални, транзициони и савремени модели репродукције. Новије теорије о паду фертилитета. Новије технике анализе. Важнији међународни пројекти о репродукцији. Проблем обнављања становништва у Србији. Миленијумски циљеви УН, активности WHO. Демографски процес старења у свету и Србији. Биодемографска тумачења старења и дуговечности. Ново поимање старости. Међузависност модела репродукције, морталитетних и миграционих карактеристика, и демографског старења. Демографско старење и демографски потенцијали. Ефекти старења на социјалну сигурност, на пензиони систем, здравље, инвалидитет и осигурање. Примери неких важнијих истраживачких пројеката о демографском старењу у свету..

Литература

Ronald Lee (2003) “The Demographic Transition: Three Centuries of Fundamental Change,” Journal of Economic Perspectives v. 17, n. 4, Fall 2003, pp.167-190.

Спасовски М. (2003), “Депопулација и популациона експанзија – резултат демографске транзиције и основа регионализације”, у “Демографске основе регионализације Србије”, САНУ – ГИ “Јован Цвијић”, посебна издања, књига 54, Београд

John Bongaarts and Rodolfo A. Bulatao, Editors, Beyond Six Billion, Forecasting the World‘s Population, National Academy Press, Washington, D.C.

Hinde A, Demographic Methods, 1998, ARNOLD

Благојевић М. (1997), “Родитељство и фертилитет – Србија деведесетих”, Институт за социолошка истраживања Филозофског факултета у Београду, Београд

Петровић М. (1993/94), „Проблем недовољног рађања из интердисциплинарне перспективе“, „Становништво“ бр. 1-2/3-4, CDIIDN

Ronald Gray with Henri Leridon and Alfred Spira, Biomedical and Demographic Determinants of Reproduction, Clarendon Press, Oxford 1993.