Пратите нас

Image Alt

Картографија и визуелизација геопросторних података (МГИС2О1)

  /  Картографија и визуелизација геопросторних података (МГИС2О1)

Картографија и визуелизација геопросторних података (МГИС2О1)

  • Врста и ниво студија: Мастер академске студије
  • Наставник
  • Статус предмета: Обавезан
  • Број ЕСПБ: 5
  • Семестар: 2
  • Број часова: 3+0

Циљ предмета

Усвајање напредних знања и вештина и разумевање концепата, терминологије и процеса у модерној картографији са нагласком на визуално размишљање и комуникацију у ГИСу и њихова практична примена у процесу визуализације геопросторних проблема, питања и одговора коришћењем савремених софтверских решења.

Исход предмета

Оспособљеност за самостални дизајн, развој и имплементацију напредних картографских пројеката кроз адекватан одабир и примену картографских пројекција, метода, картографских изражајних средстава и софтвера у процесу визуализације геопростоних података и резултата геопросторних анализа. Акумулирано знање и вештине за ефикасно испуњавање професионалних задатака.

Садржај предмета

Теоријска настава

Картографске пројекције у професионалној употреби; Визуализација – начин комуникације и начин размишљања; Методе у тематској картографији; Картографска изражајна средства; Дигитална картографија; WEB карте и картирање; Мобилна картографија; 3Д моделовање и виртуелна реалност; Интерактивне карте; Картографски софтвер; Графички дизајн карте; Планирање и управљање картографским пројектима; Професионализам и етика у ГИСу и картографији; Карте, масмедији, манипулација и пропаганда; Трендови у картографији

Практична настава

Самостални картографски пројекат захтева од студената самосталну/групну припрему и презентацију различитих врста карата на основу разноврсних сетова података и у расположивим софтверским пакетима. Пројекат се изводи под надзором наставника, а над комплексним актуелним природним, друштвеним или темама из облсти просторног и урбанистичког планирања и заштите животне средине. Процес израде пројекта подразумева изучавање процеса који се картирају, прикуплљање и анализу различитих типова и формата података, припрему документације, картирање адекватном врстом карата, објављивање и извештавање.

Литература

Brewer, C. A. (2008): Designed Maps: A Sourcebook for GIS Users. Redlands, CA: Esri Press
Grafarend, E.W., You, R., Syffus, R. (2014): Map Projections, Cartographic Information Systems. Springer
Kraak, M. J. and Ormeling F. J. (2011): Cartography: visualization of spatial data. New York, Guildford Press
Kryger, Ј. and Wood, D. (2011): Making maps. A visual guide to map design for GIS. NY: The Guilford Press
McEachren, A. (2004): How maps work. Representation, Visualization, and Design. NY: The Guilford Press
Muehlenhaus, I. (2013): Web Cartography: Map Design for Interactive and Mobile Devices. CRC Press,
Okada, A., Buckingham Shum, S., Sherborne, T. (Eds.) (2014): Knowledge Cartography, Software Tools and Mapping Techniques. Springer
Slocum, T.A., McMaster, R.B. Kessler F.C., Howard, H.H. (2009): Thematic Cartography and Geographic Visualization. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.
Tyner, J. (2002): Principles of Map Design. NY: The Guilford Press.