Пратите нас

Image Alt

Демографија у систему наука о становништву

  /  Демографија у систему наука о становништву

Демографија у систему наука о становништву

  • Врста и ниво студија: Мастер академске студије
  • Статус предмета: Обавезан
  • Број ЕСПБ: 7
  • Семестар: 1
  • Број часова: 3+0

Циљ предмета

Циљ предмета је да се студенти упознају са местом и улогом демографије у систему наука о становништву, да се упознају са теоријско-методолошким и логичким основама истраживања популационих феномена који су у домену демографије и сродних наука интегрисаних у систем наука о становништву, да разумеју значај мултидисциплинарног проучавања становништва и развију способност системског приступа у проучавању становништва.

Исход предмета

Оспособљавање студената за мултидисциплинарни и системски приступ истраживању становништва и примена стечених теоријских и методолошких знања из демографије у тумачењу демографских процеса.

Садржај предмета

Предавања:

Појам становништва и демографски системи у демографској теорији – историјски контекст и савремени приступи.Становништво као биосоцијални систем. Становништво као хомеостазни систем.

Мултидисциплинарни карактер науке о становништву. Демографија и друге науке. Демографски системи и системски приступ у популационим истраживањима.

Литература

Радовановић Милован, Становништво као аутономни биосоцијални и географски систем, Зборник радова Географског института „Јован Цвијић“ САНУ, књ. 40, Београд, 1988.

Alan A. Berryman, Population Systems, New York, 1981.

Position of Demography Among Other Disciplines, Edited by Zdenek Pavlik, Department of Demography and Geodemography, Charles University in Prague, Faculty of Science, Prague, 2000.

P.M.Hauser, O.D.Duncan, The Nature of Demography, The Studу of Population, The University of Chicago Press, 1969.

Мацура Милош, Размишљања поводом основа демографске теорије, и Тезе за одређивање предмета демографије, Прилози теорији и политици становништва, Београд.

Bohm David, Wholeness and the Implicate Order, Routledge, London and New York, 1995.

Donald T. Rowland (2003), Demographic methods and concepts, Oxford University press.

Брезник, Д. (1988), Демографија, анализа, методи и модели, Научна књига, Београд.

Валентеј, Д., О систему демографских знања, Становништво бр.3-4, ИДН ЦДИ, Београд.

Божидар Петровић, Увод у теорију система, 1988., Београд.

Грчић, М. (2008). Становништво као демографски систем, „Демографија“ св. V, Институт за демографију Географског факултета, Београд, с. 1-22.