Пратите нас

Image Alt

ГИС анализа у планирању и уређењу простора (МГИС2И6)

  /  ГИС анализа у планирању и уређењу простора (МГИС2И6)

ГИС анализа у планирању и уређењу простора (МГИС2И6)

Циљ предмета

Предмет је теоријско-методолошког и апликативног карактера и има за циљ да пружи основна знања о системима подршке у планирању и уређењу простора заснованим на ГИС технологијама. Наведени системи су условљени теоријско-методолошким оквиром планирања, конкретним управљачким, планским и информационим системом и играју важну улогу у процесу одлучивања о будућим интервенцијама у простору.

Исход предмета

Оспособљавање студената да на бази одређених планских принципа и задатака, институционалних и законских решења, као и доступних података, релевантних показатеља, метода и ГИС алата изврше анализу и оцену простора, реше конкретне проблеме у просторном планирању и укажу на могуће правце просторног развоја (одређивање подручја за ширење насеља, инфраструктуре, заштитних зона итд.).

Садржај предмета

Теоријска настава:

Теоријско-методолошки и управљачки оквир планирања; Развој система подршке у планирању и уређењу простора; Објектни процесно-оријентисани системи подршке; Системи подршке у различитим фазама планирања (концептуализација плана, анализа, плански принципи, циљеви и критеријуми, идентификација различитих интересних група у простору, симулација различитих решења и евалуација).

Практична настава:

Израда пројекта за одабрану територију уз коришћење ГИС софтвера, ради решавања планерских задатака и креирања информационе основе за систем подршке. Обрада и анализа података – основне анaлизе векторских података, креирање упита, креирање модела на основу расположивих алата, коришћење софтверских решења за симулацију праваца просторног развоја и презентација резултата.

Литература

Brail, R., Klosterman, R. (2001). Planning support systems: integrating geographic information systems, models, and visualization tools. Redlands, CA: ESRI Press.

Steiner, F.R., Shearer A.W. (eds). (2016). Geodesign—Changing the world, changing design, Special Issue. Landscape and Urban Planning, 156, 1-128.

Ran, J., & Nedovic-Budic, Z. (2016). Integrating spatial planning and flood risk management: A new conceptual framework for the spatially integrated policy infrastructure. Computers, Environment and Urban Systems57, 68-79.

De Smith, M.J., Goodchild, M.F., Longley, P.A. (2015). Geospatial Analysis: A Comprehensive Guide to Principles, Techniques and Software Tools – 5th Edition. Winchelsea, UK: The Winchelsea Press.

Đorđević, D., Dabović, T. (2014). Teritorijalna prospekcija i scenariji prostornog razvoja kao instrumenti prostornog planiranja. Zbornik radova sa 3. Kongresa geografa Bosne i Hercegovine. Geografsko društvo u Federaciji Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 74-97.

Malczewski, J. (2004). GIS-based land-use suitability analysis: a critical overviewProgress in Planning, 62.

Jeftić R. M.,  Bajagić S.,  Lučić A.,  Rakonjac Lj. (2017): Vulnerability of environmental systems of the functional urban region – detection by digital tool, Facta universitatis – series: Architecture and Civil Engineering 2017 Volume 15, Issue 3, Pages: 489-505, https://doi.org/10.2298/FUACE161101038J

Nevenić, R. M. (2013). Functional urban region- the instrument of polycentric spatial development of Serbia, Conference Proceedings of 2nd International Scientific Conference – Regional Development, Spatial Planning and Strategic Governance (RESPAG), IAUS, Belgrade, 479-487.

Srbović, D., Gajović, V. (2015). ArcGIS for Desktop 10.x – Korisničko uputstvo. Beograd: GDi Press.

Sakamoto A., Fukui H., (2004): Development and application of a livable environment evaluation support system using Web GIS. Journal of Geographical Systems, 6(2), 175-195.