Пратите нас

Image Alt

ГИС анализа у заштити геопростора (МГИС2И5)

  /  ГИС анализа у заштити геопростора (МГИС2И5)

ГИС анализа у заштити геопростора (МГИС2И5)

  • Врста и ниво студија: Мастер академске студије
  • Наставник
  • Статус предмета: Изборни
  • Број ЕСПБ: 5
  • Семестар: 2
  • Број часова: 3+0

Циљ предмета

Упознавање са могућностима примене ГИС-а у заштити геопростора и животне средине. Коришћење ГИС-а ради ублажавања негативног деловања човека на животну средину адекватном валоризацијом простора и одабиром локације за изградњу објеката. Примена ГИС-а у заштити гео- и биодиверзитета. Избор и примена методологије у циљу заштите од природних непогода, као и анализе степена загађења ваздуха, воде и земљишта.

Исход предмета

Стицање знања и вештина неопходних за адекватно управљање геопростором и смањења негативних утицаја на животну средину. Развијање свести о значају примене ГИС-а за заштиту људи, других живих бића и материјалних добара.

Садржај предмета

Примена ГИС-а у геоеколошкој валоризацији простора; Избор оптималне локације за изградњу објеката у зависности од утицаја на животну средину; Избор оптималне локације за изградњу соларних електрана и ветрогенератора; ГИС заштићених природних добара и објеката геонаслеђа; Анализа стања и угрожавања биодиверзитета; Анализа природних хазарда (анализа сеизмичког хазарда и ризика, анализа угрожености клизиштима, анализа угрожености ерозијом и хидролошким непогодама, анализа угрожености атмосферским непогодама и шумским пожарима); Анализа загађења животне средине штетним материјама и енергијама (анализа загађења ваздуха, анализа загађења воде, анализа загађења земљишта); Примена ГИС-а у изради катастра деградираних површина.

Литература

Brimicombe A. (2010): GIS, Environmental Modeling and EngeneeringCRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton.

 

Lemmens M. (2011): Geoinformation  Technologies, Applications and the Environment. Geotechnologies and the Environment, Vol. 5. Springer, Dordrecht.

Tomaszewski B. (2014): Geographic Information Systems (GIS) for Disaster Management. CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton.

Xie M. (2013): Landslide Hazard Assessment Using GIS. Alpha Science International, Oxford.

Malczewski J., Rinner C. (2015): Multicriteria Decision Analysis in Geographic Information Science. Springer, Dordrecht.