Пратите нас

Image Alt

Географски факултет

  /  Опште вести   /  КОНКУРС ЗА УПИС – ДАС – III рок

КОНКУРС ЗА УПИС – ДАС – III рок

Универзитет у Београду – Географски факултет, на основу Одлуке Владе Републике Србије (Сл. гласник РС бр. 50/2023) и Конкурса Универзитетa у Београду, организује трећи уписни рок за упис у прву годину докторских академских студија у школској 2023/2024. години, и то за два самофинансирајућа студента.

Студијски програм докторских академских студија ГЕОНАУКЕ садржи обавезне и изборне предмете у укупном обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова.

Пријављивање кандидата биће 17. и 20. новембра 2023. године

Прелиминарна ранг листа биће објављена 21. новембра, коначна 27. новембра, а упис примљених кандидата предвиђен је за 28. новембар 2023. године.

Документација за конкурс предаје се у Деканату Факултета, Студентски трг 3/III, радним данима од 10 до 13 часова, и то:

пријавни лист (који се може попунити и приликом предаје документације на Факултету);

− диплома и додатак дипломи, односно уверење о завршеном студијском програму првог и другог степена студија и уверење о положеним испитима;

− биографија (1-2 стране);

− писмо о истраживачким намерама кандидата (описати академска интересовања и оквирно навести научну област докторског рада – до 500 речи);

− докази који се односе на остварене научне радове (фотокопије објављених радова, односно потврду часописа са DOI бројем);

− доказ о знању једног страног језика;

− решење о признавању стране високошколске исправе или потврду да је поступак признавања ради наставка образовања започет (за кандидате који имају страну високошколску исправу);

− доказ о уплати накнаде за трошкове пријаве (уплатницу у износу од 6.000,00 динара на жиро рачун Географског факултета број 840-1816666-75, позив на број DAS-11/23);

Изјава: буџетски статус

Кандидат који је завршио студије по прописима који су важили до доношења Закона о високом образовању од 2005. године („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) уз диплому, уместо додатка дипломи, обавезно доставља уверење о положеним испитима.

Детаљан текст конкурса можете прочитати овде.