Пратите нас

Image Alt

Студентски парламент

  /  Студентски парламент

Студентски парламент је орган преко којег студенти остварују своја права и штите своје интересе на Факултету.

Избор чланова Студентског парламента Факултета одржава се сваке друге године у априлу, најкасније до 10. у месецу, односно истовремено са избором чланова Студентског парламента Универзитета.

 У чланству студентског парламента заступљени су по један представник студената уписаних по афирмативној мери, у складу са општим актом студентског парламента Факултета.

Конститутивна седница новог сазива Студентског парламента одржава се прве недеље октобра.

Мандат чланова Студентског парламента Факултета траје две године.

Председник Студентског парламента
Универзитета у Београду – Географског факултета

Емилија Крантић
e-mail: studentski_parlament@gef.bg.ac.rs

Студент продекан

Универзитет у Београду – Географски факултет

Андрија Планић
e-mail: studentski_parlament@gef.bg.ac.rs

 Надлежност Студентског парламента

Студентски парламент Факултета:

 • бира и разрешава председника и потпредседника Студентског парламента;
 • доноси општа акта о свом раду;
 • бира и разрешава представнике студената у органима и телима Факултета;
 • бира и разрешава студента продекана;
 • доноси план и програм активности Студентског парламента;
 • разматра питања и спроводи активности у вези са обезбеђењем и оценом квалитета наставе, реформом студијских програма, анализом ефикасности студирања, унапређивањем броја ЕСПБ бодова, унапређењем мобилности студената, подстицањем научно-истраживачког рада студената, заштитом права студената и унапређењем студентског стандарда;
 • организује и спроводи програм ваннаставних активности студената;
 • учествује у поступку самовредновања Факултета;
 • остварује студентску међуфакултетску и међународну сарадњу
 • бира и разрешава представнике студената у органима и телима других установа, удружења и организација у којима су заступљени представници студената Факултета;
 • усваја годишњи извештај о раду Студентског парламента;
 • усваја финансијски план и извештај о финансијском пословању;
 • обавља и друге послове у складу са Законом, Статутом и општим актима Факултета