Пратите нас

Image Alt

Програми сталног стручног усавршавања наставника

  /  Програми сталног стручног усавршавања наставника

Акредитовани семинар за стручно усавршђавање наставника 2022/25:

Методички приступи развоју еколошке свести ученика Каталошки број 606.

Компетенције наставника за поучавање и учења (К2)

8 сати, цена: 3000 динара

Аутори: Славољуб Јовановић, Доктор географских наука, Универзитет у Београду Географски факултет (ужа научна област Методика наставе); Јелена Томић , дипломирани географ, ОШ „Иво Андрић“, Раковица, Београд

Организатор програма: Универзитет у Београду – Географски факултет,

Циљна група: наставник разредне наставе,наставник предметне наставе основна школа и гимназија,наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа

Начин рада: Едукативне радиониоце

Циљ програма: Разумевање когнитивних, социоемоционалних и бихејвиоралних компоненти еколошке свести и њихове међузависности; Оспособљавање наставника за примену наставних метода и Web алата релевантних за остваривање садржаја, циљева и исхода образовања за одрживи развој и развоја еколошке свести ученика; Оспособљавање наставника за осмишљавање пројектних и проблемских задатака употребом мотивационог садржаја и ИКТ-а у циљу развоја и евалуације компоненти еколошке свести ученика; Оспособљавање наставника за: примену парламентарне дискусије, децентрације, решавање когнитивних конфликта, успостављање сарадње, усклађивање свог рада са радом осталих чланова радне групе, као и за самоевалуацију наставне праксе. Примена стечених знања и способности у пракси.

Контакт особа: Славољуб Јовановић,seminar.606@gmail.com, 0638966142.


Програм сталног стручног усавршавања наставника за школску 2022/2023, 2023/2024 и  2024/2025. год. 

 ИНТЕГРИСАНА АМБИЈЕНТАЛНА НАСТАВА каталошки број 550

 Компетенције К 2, приоритет 3

Трајање један дан, 8 (осам) бодова.

Општи циљеви програма: Стицање компетенција наставника за планирање, реализацију и евалуацију наставе и  пројеката  у различитим ваншколским амбијентима као специфичним срединама за поучавање и учење и подстицање интегрисаног, пројектног и холистичког приступа у настави.

Информације за контакт:
тел. 063/8884746; sladjana.andjelkovic@gef.bg.ac.rs