Пратите нас

Image Alt

О Факултету

  /  О Факултету

Универзитет у Београду – Географски факултет је образовно-научна високошколска установа у саставу Универзитета у Београду и као такав представља државни факултет.

Универзитет у Београду – Географски факултет делује самостално на принципима академске слободе и академске аутономије, а послове у оквиру својих делатности обавља под називом: Универзитет у Београду – Географски факултет (у даљем тексту: Географски факултет).

Географски факултет акредитован је као високошколска установа од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, након чега је од стране надлежног министарства издата и дозвола за рад. [детаљније]

Оснивач Географског факултета је Република Србија (акт Владе Републике Србије бр. 119-2437-33/14 од 02.06.1994. године).

Седиште Географског факултета је у Београду, Студентски трг 3/III.

Организациона структура Географског факултета, односно питања организације рада, уређење организационих јединица и њихов делокруг, као и систематизација и врсте послова, дефинисани су Статутом Факултета и Правилником о организацији и систематизацији послова Факултета. [детаљније]

Сви параметри и правила који се односе на визуелни идентитет Географског факултета (афилијација, визит карта, меморандум, електронски потпис, логотип, типографија, акроними и промотивни материјал) дефинисани су Књигом стандарда. [детаљније]

Дан Факултета је 22. јун, летњи солстицијум. Тог дана 1893. године на седници Академијског савета донета је одлука да се при Великој школи оснује Географски завод, претеча Географског факултета.

Од осни­ва­ња до да­нас, Географски факултет и бе­о­град­ска ге­о­граф­ска шко­ла имају во­де­ће ме­сто у раз­во­ју на­уч­не ге­о­гра­фи­је и приме­ни на­уч­них ре­зул­та­та у раз­ли­чи­тим под­руч­ји­ма националног и међународног образовног и научно-истраживачког простора.

Основне делатности којима се Географски факултет бави, високо образовање и научно-истраживачки рад, су делатности од јавног интереса и одвијају се у оквирима утврђеним одговарајућим законским прописима.

Географски факултет је високошколска установа на којој се стичу знања и обављају научна истраживања из следећих ужих научних области: Физичка географија, Друштвена географија, Регионална географија, Картографија, Општа географија, Просторно планирање, Туризмологија, Геопросторне основе животне средине, Демографија и Географски информациони системи.

На Географском факултету реализују се студије првог, другог и трећег степена, тачније студијски програми основних академских, мастер академских и докторских академских студија. Од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, односно Националног тела за акредитацију Републике Србије, акредитовано је следећих 12 студијских програма:

 • Студијски програм Географија – ОАС
 • Студијски програм Туризмологија – ОАС
 • Студијски програм Просторно планирање – ОАС
 • Студијски програм Демографија – ОАС
 • Студијски програм Геопросторне основе животне средине – ОАС
 • Студијски програм Географија – МАС
 • Студијски програм Туризмологија – МАС
 • Студијски програм Просторно планирање – МАС
 • Студијски програм Демографија – МАС
 • Студијски програм Геопросторне основе животне средине – МАС
 • Студијски програм Географски информациони системи – МАС
 • Студијски програм Геонауке – ДАС

На Географском факултету активно студира преко 1500 студената. Наставно-научни кадар чини преко 70 наставника и сарадника, који негују интердисциплинарни приступ образовању кроз предавања, вежбе, семинаре, радионице  и практичан рад.

Научни рад остварује се кроз основна, примењена и развојна истраживања, која се обављају у циљу развоја науке и струке, подизања квалитета наставе, научног и стручног усавршавања, развоја научног и наставног подмлатка, увођења студената у научни рад и стварања материјалних услова за рад и развој Географског факултета.

Кроз реализацију пројеката, Географски факултет остварује сарадњу са најзначајнијим установама из земље и угледним иностраним универзитетским центрима.

Такође, од свог оснивања Географски факултет има јасно, традиционално опредељење за поштовање и примену највиших стандарда квалитета и као такав тежи перманентном унапређењу целокупне делатности и развијању културе квалитета. У складу са тим, Географски  факултет редовно спроводи поступак самовредновања и оцењивања квалитета установе, акредитованих студијских програма, наставе и услова рада, као и анализе оцена и пролазности студената. [детаљније]

Мисија:

Наша мисија је да студентима омогућимо највише академске стандарде и обезбедимо стицање научних знања и звања која су у складу са потребама савременог и глобалног тржишта рада.

Визија:

Географски факултет настоји да буде место на којем ће наставници и студенти заједно чинити образовну и научну институцију препознату по доприносу изучавања из области  геонаука, у циљу постизања одрживог развоја и бољег живота свих људи.