Пратите нас

Image Alt

Организациона структура

  /  Организациона структура

Организациона структура Универзитета у Београду – Географског факултета, односно питања организације рада, уређење организационих јединица и њихов делокруг, као и систематизација и врсте послова, дефинисани су Статутом Факултета и Правилником о организацији и систематизацији послова Факултета, према потребама и плановима рада и развоја, у циљу обезбеђења јединства процеса рада и рационалног коришћења знања и способности запослених. Координацију и контролу рада организационих јединица спроводе органи пословођења и управљања, у складу са својим надлежностима.

У зависности од врсте послова, међусобне сродности и функционалне повезаности, сви послови на Универзитету у Београду – Географском факултету обављају се у оквиру следећих организационих јединица:

1. Организациона јединица за наставно-научну делатност, коју чине:

 • Одсеци;
 • Катедре;
 • Лабораторије.

2. Организациона јединица за научноистраживачку и иновативну делатност, коју чине:

 • Институт Географског факултета (ИНГЕФ);
 • Центар за издавачку делатност;
 • Наставно-научна база Блажево.

3. Организациона јединица за административне послове (Стручна служба), коју чине:

 • Секретаријат (кабинет декана и служба за правне и опште послове);
 • Служба за финансијско-материјалне послове;
 • Студентска служба;
 • Библиотека;
 • Техничка служба.

ОДСЕК

На Универзитету у Београду – Географском факултету, као јединице у функцији наставног и научног рада за студијске програме на свим степенима студија, основани су следећи одсеци:

 • Одсек за географију;
 • Одсек за просторно планирање;
 • Одсек за геопросторне основе животне средине;
 • Одсек за демографију;
 • Одсек за туризмологију;
 • Одсек за географске информационе системе (ГИС).

КАТЕДРА

На Универзитету у Београду – Географском факултету, основане су следеће катедре:

 • Катедра за физичку географију;
 • Катедра за друштвену географију;
 • Катедра за регионалну географију;
 • Катедра за картографију;
 • Катедра за географске информационе системе (ГИС) ;
 • Катедра за дидактику и методику наставе географије;
 • Катедра за просторно планирање;
 • Катедра за геопросторне основе животне средине;
 • Катедра за демографију;
 • Катедра за туризмологију.

Катедра се формира у оквиру једне или више сродних ужих научних области, у циљу обављања наставно-научне делатности. Катедром  руководи шеф катедре. За организацију и међусобну координацију рада свих катедри у оквиру једног одсека одговоран је шеф одсека.

 ЛАБОРАТОРИЈА

У циљу обављања истраживачке или стручне делатности, на Универзитету у Београду – Географском факултету образоване су следеће лабораторије:

 • Лабораторија за физичку географију;
 • Лабораторија за картографију;
 • Рачунарска лабораторија;
 • Лабораторија за животну средину.

У оквиру лабораторија изводе се вежбе и практичан рад са студентима, врше истраживања и обављају друге услуге у складу са законом и општим актима Факултета. Лабораторијом руководи шеф лабораторије, који је за свој рад одговоран шефу одговарајуће катедре.

СТРУЧНА СЛУЖБА

У оквиру организационе јединице Стручна служба, како је дефинисано Статутом и Правилником о организацији и ситематизацији послова, обављају се стручни, административни и технички послови. То пре свега подразумева правне, кадровске и опште послове, финансијске и рачуноводствене, послове везане за студентска питања, послове информационо-комуникационе подршке, међународну сарадњу, библиотечке и издавачке послове и послове текућег одржавања. Радом организационе јединице Стручна служба руководи секретар Факултета.

Ова организациона јединица Универзитета у Београду – Географског факултета организована је на следећи начин:

 • Секретаријат (кабинет декана и служба за правне и опште послове);
 • Служба за финансијско-материјалне послове;
 • Студентска служба;
 • Библиотека;
 • Служба логистике.