Пратите нас

Image Alt

Одсек за туризмологију

  /  Одсек за туризмологију

Година 1962. означава почетак рада на универзитетском образовању кадрова за туризам у Србији, јер су при Географској студијској групи Природно-математичког факултета Универзитета у Београду почеле последипломске студије из туризма. Девет година након тога, формиран је Институт за туризам и просторно планирање са Катедром за туризам. Године 1972. почела је са радом студијска група за туризам. У 1976. години Институт и студијска група прерастају у Одсек за туризмолошке науке Природно-математичког факултета, који је 1991. године престао са радом.

Почев од школске 2007/2008. године, у оквиру Географског факултета Универзитета у Београду, обновљен је рад студијске групе Туризмологија. Настава на студијској групиТуризмологија обавља се на три нивоа: основне академске, мастер академске и докторске студије.

Одсек за туризмологију је, као један од пет одсека Географског факултета, носилац и организатор образовног и научно-стручног рада у домену туризмологије. Први управник Одсека за туризмологију у период од оснивања до јесени 2010. године био је профессор др Србољуб Стаменковић.

Од оснивања до данас чланови Одсека активно су учествовали у научно-стручним скуповима посвећених туризму и географији, одржаним у земљи и иностранству. Посебно треба истаћи да је поводом педесетогодишњице образовања туризмолога у Србији, Одсек за туризмологију 2012. године, у сарадњи са релевантним образовним институцијама и стручним организацијама реализовао научну конференцију „Проблеми и пракса развоја туризмологије у Србији”.

У склопу својих активности Одсек за туризмологију сарађује са струковним удружењима, асоцијацијама туристичке привреде, туристичким организацијама, агенцијама и хотелима, са циљем размене искустава и информација, покретања заједничких истраживања, повезивања теоријских и апликативних аспеката развоја туризма, као и стварања услова за обављање праксе студената, како би се побољшале могућности за њихово запошљавање.

У 2015. и 2016. години реализован је пројекат „Интегралан приступ развоју туризма у заштићеним природним добрима – искуства Србије и Словеније”. Катедра за туризмологију је 2018. године била део факултетског тима за израду Плана управљања посетиоцима НП Ђердап, а од 2021. учествује у билатералној сарадњи са Департманом за географију Универзитета у Љубљани, у оквиру које се реализује пројекат „Одрживи развој туризма – праксе и приступи у Србији и Словенији”.

Широко географско знање је неизоставан део образовања туризмолога, с обзиром на то да је туризам феномен са наглашеном просторном компонентом – туристи место сталног боравка привремено замењују неким местом са атрактивним природним и културним вредностима. Географско образовање омогућава нашим студентима да препознају доминантне природне и друштвене одлике неког простора, његове најважније туристичке мотиве, као и елементе који утичу на стварање туристичких потреба његових становника.

Захваљујући туризмолошким сазнањима, наши студенти могу да детаљно анализирају туристичку понуду одређеног простора, као и да створе визију унапређења и будућег стања понуде. Туризмолози су способни да креирају изузетно атрактивне туристичке аранжмане и изврше њихову адекватну промоцију, како би туристички производ успешно повезали са његовим крајњим корисником – туристом. Образовање из области хотелијерства пружа туризмолозима могућност да свој допринос развоју туризма дају кроз директан рад са туристима, унапређење и маркетинг хотелских услуга. Управљање туристичким дестинацијама такође спада у туризмолошки домен и то кроз рад у организацијама и компанијама за дестинацијски менаџмент. Упознавање и стално праћење туристичке тражње туризмолози спроводе кроз детаљно истраживање тржишта и његових сегмената, што представља основу за све претходне активности.

ШЕФ ОДСЕКА

др Сања Павловић, редовни професор

Катедра за туризмологију

ШЕФ КАТЕДРЕ

др Сања Павловић, редовни професор

др Стеван Станковић, професор емеритус

др Добрица Јовичић, редовни професор

др Марија Белиј Радин, доцент

др Марина Весић, доцент

Никола Тодоровић, асистент