Пратите нас

Image Alt

Одсек за туризмологију

  /  Одсек за туризмологију

Година 1962. означава почетак рада на универзитетском образовању кадрова за туризам у Србији, јер су при Географској студијској групи Природно-математичког факултета Универзитета у Београду почеле последипломске студије из туризма. Девет година након тога, формиран је Институт за туризам и просторно планирање са Катедром за туризам. Године 1972. почела је са радом студијска група за туризам. У 1976. години Институт и студијска група прерастају у Одсек за туризмолошке науке Природно-математичког факултета, који је 1991. године престао са радом.

Почев од школске 2007/2008. године, у оквиру Географског факултета Универзитета у Београду, обновљен је рад студијске групе Туризмологија. Настава на студијској групиТуризмологија обавља се на три нивоа: основне академске, мастер академске и докторске студије.

Одсек за туризмологију је, као један од пет одсека Географског факултета, носилац и организатор образовног и научно-стручног рада у домену туризмологије. Први управник Одсека за туризмологију у период од оснивања до јесени 2010. године био је профессор др Србољуб Стаменковић.

Од оснивања до данас чланови Одсека активно су учествовали у научно-стручним скуповима посвећених туризму и географији, одржаним у земљи и иностранству. Посебно треба истаћи да је поводом педесетогодишњице образовања туризмолога у Србији, Одсек за туризмологију 2012. године, у сарадњи са релевантним образовним институцијама и стручним организацијама реализовао научну конференцију „Проблеми и пракса развоја туризмологије у Србији”.

У склопу својих активности Одсек за туризмологију сарађује са струковним удружењима, асоцијацијама туристичке привреде, туристичким организацијама, агенцијама и хотелима, са циљем размене искустава и информација, покретања заједничких истраживања, повезивања теоријских и апликативних аспеката развоја туризма, као и стварања услова за обављање праксе студената, како би се побољшале могућности за њихово запошљавање.

У 2015. и 2016. години реализован је пројекат „Интегралан приступ развоју туризма у заштићеним природним добрима – искуства Србије и Словеније”. Катедра за туризмологију је 2018. године била део факултетског тима за израду Плана управљања посетиоцима НП Ђердап, а од 2021. учествује у билатералној сарадњи са Департманом за географију Универзитета у Љубљани, у оквиру које се реализује пројекат „Одрживи развој туризма – праксе и приступи у Србији и Словенији”.

Широко географско знање је неизоставан део образовања туризмолога, с обзиром на то да је туризам феномен са наглашеном просторном компонентом – туристи место сталног боравка привремено замењују неким местом са атрактивним природним и културним вредностима. Географско образовање омогућава нашим студентима да препознају доминантне природне и друштвене одлике неког простора, његове најважније туристичке мотиве, као и елементе који утичу на стварање туристичких потреба његових становника.

Захваљујући туризмолошким сазнањима, наши студенти могу да детаљно анализирају туристичку понуду одређеног простора, као и да створе визију унапређења и будућег стања понуде. Туризмолози су способни да креирају изузетно атрактивне туристичке аранжмане и изврше њихову адекватну промоцију, како би туристички производ успешно повезали са његовим крајњим корисником – туристом. Образовање из области хотелијерства пружа туризмолозима могућност да свој допринос развоју туризма дају кроз директан рад са туристима, унапређење и маркетинг хотелских услуга. Управљање туристичким дестинацијама такође спада у туризмолошки домен и то кроз рад у организацијама и компанијама за дестинацијски менаџмент. Упознавање и стално праћење туристичке тражње туризмолози спроводе кроз детаљно истраживање тржишта и његових сегмената, што представља основу за све претходне активности.

ШЕФ ОДСЕКА
др Сања Павловић, редовни професор

Катедра за туризмологију

ШЕФ КАТЕДРЕ – др Сања Павловић, редовни професор

др Добрица Јовичић, редовни професор

др Ана Ланговић Милићевић, редовни професор

др Марија Белиј Радин, ванредни професор

др Марина Весић, доцент

Никола Тодоровић, асистент