Пратите нас

Image Alt

Одсек за просторно планирање

  /  Одсек за просторно планирање

Просторно планирање је друштвена активност на усмеравању будућег развоја, организације, коришћења, уређења и заштите простора, са основном тежњом ка побољшању квалитета живота становништва на планираној територији. По својој природи, просторно планирање је такво да не може имати циљеве који су мимо циљева друштва и државе у целини, односно интереса заједнице. У том смислу, просторни планери се обавезују да делују у општем интересу. Њихов задатак је да реално оцене развојне могућности простора који је предмет планирања (природне, економске, социјалне, демографске, еколошке) и у скаду са тим предложе решења која ће водити одрживом развоју.


Одсек за просторно планирање основан је 1976. године, а први студенти су примљени у редовну наставу школске 1977/78. године. Данас на основним и мастер студијама наставу похађа око 200 студената. Студије на свим нивоима се од школске 2021/22. године одвијају по новом, акредитованом програму. Одсек заједно са Катедром за просторно планирање организује и реализује наставу на основним, мастер и докторским академским студијама у духу савремене теорије и праксе просторног планирања у Европи и свету. Основ студија, који чине географске науке, значајно је обогаћен и предметима из области социјалних и економских наука,уз примену најактуелнијих метода и техника у просторном планирању. Програм је заснован на интегралном приступу планирању који је, поготово на мастер и докторским студијама, допуњен садржајима који студентима омогућавају упознавање са важећом легислативном, као и политиколошком и методолошком основом просторног планирања у Европској Унији. На тај начин, студентима се олакшава укључивање у програме наставе и практичног рада у школама и институцијама за просторно планирање, као и у локалној, регионалној или државној администрацији земаља подручја ЕУ, САД и др. Поред класичне наставе (предавања и вежбе) Катедра организује и спроводи обуку студената и кроз пратеће активности које подразумевају теренску наставу, стручну праксу, екскурзије, радионице, семинаре итд.


Одсек обједињује све активности наставног особља, организује научни и стручни рад, води публицистику из области просторног планирања, остварује сарадњу са домаћим и иностраним институцијама из области просторног планирања и др. Наставно особље Одсека је, поред извођења наставе, ангажовано у раду на бројним научно-истраживачким пројектима које финансира Влада Републике Србије, као и онима које финансирају иностране институције и организације. Тежиште научног рада је традиционално везано за теоријско-методолошка питања просторног планирања, те на могућностима и видовима примене резултата фундаменталних и апликативних научних истраживања у пракси просторног и урбанистичког планирања у Србији. У новије време се лепеза истраживања шири и продубљује, са значајним европским предзнаком. Наставно особље Одсека активно учествује и у изради просторних и урбанистичких планова, као и сродних докумената посебно стратешког карактера. Такође, активни су чланови више струковних асоцијација у земљи и иностранству. Одсек за просторно планирање је пуноправни члан Асоцијације европских школа планирања (АESOP) и SPA-CE.net мреже научних институција које се баве просторним планирањем у Европи.

ШЕФ ОДСЕКА
др Зора Живановић, ванредни професор

Катедра за просторно планирање

ШЕФ КАТЕДРЕ – др Зора Живановић, ванредни професор

др Дејан Ђорђевић, редовни професор

др Бранка Тошић, редовни професор

др Дејан Филиповић, редовни професор

др Велимир Шећеров, редовни професор

др Богдан Лукић, редовни професор

др Тијана Дабовић, ванредни професор

др Марија Јефтић, ванредни професор

др Бојан Врачаревић, доцент

Теодора Николић, асистент

Љубица Душков, асистент

Бранко Протић, асистент

Андријана Мирковић Свитлица, асистент

Бојана Пјановић, асистент