Пратите нас

Image Alt

Научно-истраживачка делатност

  /  Научно-истраживачка делатност

У оквиру научно – истраживачке делатности, Факултет обавља и развија научни рад самостално или у сарадњи са другим научним институцијама на националном и међународном нивоу, и то у области фундаменталних и примењених истраживања из области географије, просторног планирања, демографије, геопросторних основа животне средине и туризмологије, израде пројеката, просторних планова, студија и елабората.

Географски факултет тренутно реализује два пројекта чије је финасирање одобрено на конкурсу Министарства просвете, науке и технолошког развоја за период 2011-2014. године:

1. Развојни програми ревитализације села Србије (број пројекта 176008) – руководилац пројекта проф. др Мила Павловић

2. Проблеми и тенденције развоја геопросторних система Републике Србије (број пројекта 176017) – руководилац пројекта проф. др Мирко Грчић

Пројекти Министарства просвете, науке и технолошког развоја на којима учествују наставници и сарадници са Географског факултета, а чији су носиоци друге НИО су:

1. Онтогенетска карактеризација филогеније биоразноврсности (број пројекта 173038)

2. Петрогенеза и минерални ресурси Карпато-балканида и њихов значај у заштити животне средине (број пројекта 176019)

3. Културне промене и популациона кретања у раној праисторији централног Балкана (број пројекта 177023)

4. Од подстицања иницијативе, сарадње и стваралаштва у образовању до нових улога и идентитета у друштву (број пројекта 179034)

5. Изазови нове друштвене интеграције у Србији: концепти и актери (број пројекта 179035)

6. Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на животну средину – праћење утицаја, адаптација и ублажавање (број пројекта 43007)

7. Истраживање демографских феномена у функцији јавних политика у Србији (број пројекта 47006)

8. Улога и имплементација државног просторног плана и регионалних развојних докумената у обнови стратешког истраживања, мишљења и управљања у Србији (број пројекта 47014)

9. Унапређење технологије површинске експлоатације лигнита у циљу повећања енергетске ефикасности, сигурности и заштите на раду (број пројекта 33039)

10. Системи за одвођење кишних вода као део урбане и саобраћајне инфраструктуре (број пројекта 37010)

У претходна два пројектна циклуса на Географском факултету реализовано је пет пројеката чије је финасирање одобрено на конкурсу Министарства просвете, науке и технолошког развоја:

1. Географске основе развоја Србије, (број пројекта 1380) – руководилац пројекта проф. др Предраг Манојловић

2. Антропогеографска проучавања у регији Рашка (број пројекта 1316) – руководилац пројекта проф. др Мила Павловић

3. Интензитет хемијске и механичке ерозије и акумулације у Источној Србији, (број пројекта 146005) – руководилац пројекта проф. др Предраг Манојловић

4. Геосистемске основе просторно-функционалне организације Републике Србије, (број пројекта 146010) – руководилац пројекта проф. др Мирко Грчић

5. Природни, демографски и привредни потенцијали ревитализације села у Србији (број пројекта 146015) – руководилац пројекта проф. др Мила Павловић

Међународни пројекти:

 Актуелни:

1. TEMPUS пројекат – SIPUS Strengthening of Internationalisation Policies at Universities in Serbia

2. TEMPUS пројекат – Interdisciplinary Curricula in Computing to Meet Labor Market Needs

3. Истраживачка мрежа – Migration, Inter-Connectivity and Regional Development (MICaRD)

4. Колаборативни пројекат – The Geographies of the Camp in Europe

Реализовани до 2014. године:

1. Challenges of Urban Governance: Planning Efforts, Cooperation and Participation

2. TEMPUS пројекат  – Landscape Education for a New Neighbourhood of Europe

3. Foundation of Companies – an indicator of regional economic stability? Economic Geographical Studies on Selected Regions in Sout East Europe

4. Applied Regional Geography in SEE – Selected Aspects of Regional Development in Bosnia and Herzegovina

5. Problems of Regional Development in South-East Europe

6. Interreg IIIB Project Donauregionen, The Spatial Development Concept of Interregional Co-operation

7. Tourism and Regional Development in Montenegro

8. Regional development in Bosnia and Herzegovina, Serbia, Montenegro and Albania in comparing perspective

9. Challenges of spatial development of Ljubljana and Belgrade

10. Creative industries in transition countries

11. TEMPUS пројекат – DL@WEB – Enhancing the Quality of Distance Learning at Western Balkan Higher Education Institution

12. Interregional cooperation on elaboration of concept for spatial planning of the Danube Region – Danube region (DONAUREGIONEN+)

13. Population Development Issues in Border Regions – Experiences of Serbia and Slovenia

14. ERASMUS Intensive Programme “Permaculture Design Course – ASPERN Seestadt”

Апликативност знања и вештина наставника и сарадника Географског факултета огледа се у великом броју реализованих просторних и урбанистичких планова, бројним стратегијама и студијама. Географски факултет као носилац израде, или као део конзорцијума, реализовао је велики број пројеката, а међу најзначајнијим у последњих десет година истичу се:

Просторни планови:

1. Просторни план Републике Србије

2. Регионални просторни план за подручје Подунавског и Браничевског управног округа

3. Регионални просторни план за подручје Шумадијског, Поморавског, Рашког и Расинског управног округа

4. Просторни план подручја посебне намене предела изузетних одлика „Власина“

5. Просторни план подручја посебне намене природног добра „Бељаница-Кучај“

6. Просторни план општине Неготин

7. Просторни план за део градске општине Гроцка

8. Просторни план градске општине Сопот

Урбанистички планови:

1. План генералне регулације општине Неготин

2. План детаљне регулације за ветропарк „Никине воде“ – општина Неготин

Наставници и сарадници Географског факултета као експерти или стручни консултанти били су ангажовани и на изради Регионалног просторног плана за подручје Златиборског и Моравичког управног округа; Регионалног просторног плана општина Јужног Поморавља; Регионалног просторног плана административног подручја града Београда; Регионалног просторног плана за подручје Колубарског и Мачванског управног округа; Просторног плана подручја посебне намене Власина; Просторног плана подручја посебне намене специјалног резервата природе Увац; Просторног плана општине Смедерево; Просторног плана општине Кладово; Просторног плана града Суботица; Просторног плана града Зрењанина;  Просторног плана општине Велика Плана; Просторног плана општине Сурчин; Генералног урбанистичког плана Београда; Плана генералне регулације насеља Бајмок и др.

Стратешке процене и процене утицаја на животну средину:

1. Стратешка процена утицаја на животну средину за Просторни план Републике Србије

2. Стратешка процена утицаја на животну средину за РПП за подручје Подунавског и Браничевског управног округа

3. Стратешка процена утицаја на животну средину за РПП за подручје Подунавског и Браничевског управног округа Шумадијског, Поморавског, Рашког и Расинског управног округа

4. Стратешка процена утицаја на животну средину за ППО Неготин

5. Стратешка процена утицаја на животну средину за ППО Сопот

6. Стратешка процена утицаја на животну средину за ППО Гроцка

7. Стратешка процена утицаја на животну средину за ППО Суботица

8. Стратешка процена утицаја на животну средину за ППО Кладово

9. Стратешка процена утицаја на животну средину за ППО и ГП Смедерево

10. Стратешка процена утицаја на животну средину за ПДР ветропарк Никине воде

Студије:

1. Рецентно стање, интензитет и последице деградације обала Колубаре на територији општине Обреновац

2. Локални план управљања отпадом за град Београда

3. ГИС база података/еколошка валоризација подручја РБ „Колубара“ – праћење параметара животне средине

4. Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Јужне Мораве – II део

5. Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Ибра

Стратегије:

1. Стратегија просторног развоја Републике Србије

2. Стратегија просторног развоја за просторни план општине Гроцка

3. Стратегија развоја града Београда

4. Стратегија развоја града Ниша

5. Стратегија просторног уређења метрополитена Београда

6. Стратегија просторног уређења општине Смедерево

7. Стратегија просторног развоја општине Косјерић

8. Стратегија просторног уређења Бање Селтерс

Други планови, програми и извештаји:

1. План управљања посетиоцима Националног парка Ђердап

2. Програм имплементације Регионалног просторног плана Подунавског и Браничевског управног округа

3. Програм имплементације Регионалног просторног плана Шумадијског, Поморавског, Рашког и Расинског управног округа

4. Извештај о остваривању Регионалних просторних планова на подручју Региона Јужне и Источне Србије за 2016. годину

5. Извештај о остваривању Регионалних просторних планова на подручју Региона Шумадије и Западне Србије за 2016. годину

Програм развоја научно-истраживачког подмлатка на Географском Факултету у Београду за период 2017-2021.

Програм научно-истраживачког рада Географског Факултета у Београду за период 2017-2021.